Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân

Sáng 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu của thành ủy, tỉnh ủy, và cấp huyện trong cả nước với sự tham dự của gần 27.000 người.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Đồng chí Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị của tỉnh.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Nghị quyết số 41 đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn; tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết đó là: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, đoàn thể và địa phương cần tổ chức nghiên cứu học tập nắm vững nội dung cốt lõi của Nghị quyết để sớm cụ thể hóa thành các chủ trương, chính sách về phát triển doanh nhân vào từng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Hoàn thiện chính sách, pháp luật, đặc biệt có chính sách đột phá, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Đề nghị, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tinh thần tự lực, tự cường phát triển kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: