Yên Bái xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh – Bài 3: Xây dựng nông thôn hiện đại

Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết 20 là cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững gắn với quá trình đô thị hóa nông thôn ở những nơi có điều kiện. Trong đó, phát huy vai trò chủ thể, tự nguyện, trực tiếp của người dân trong xây dựng NTM; lấy người dân là chủ thể, đem lại sự chuyển biến tích cực rõ nét tới cuộc sống trực tiếp của mỗi người dân sinh sống ở nông thôn.


Thực hiện Nghị quyết 20, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã trở thành phong trào toàn dân, toàn diện. Xây dựng NTM có kế thừa, lồng ghép với các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội và các cuộc vận động, các phong trào đang được triển khai ở nông thôn Yên Bái.

Yên Bái đang duy trì và gia tăng số lượng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với việc từng bước phát triển hạ tầng và dịch vụ, du lịch nông thôn theo hướng văn minh.

Yên Bái đang duy trì và gia tăng số lượng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với việc từng bước phát triển hạ tầng và dịch vụ, du lịch nông thôn theo hướng văn minh; chú trọng phát triển NTM ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào một số tiêu chí như: về lao động có việc làm, về tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hoá, môi trường, quốc phòng và an ninh…

Theo Nghị quyết 20, Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, có 51 xã đạt chuẩn NTM, trên 30% số xã đạt NTM nâng cao, trên 10% số xã đạt NTM kiểu mẫu trong tổng số xã đạt tiêu chí NTM. Các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt trên 50 triệu đồng/năm… Vì vậy, nhiệm vụ thời gian tới càng đòi hỏi nỗ lực cao.

Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, có 51 xã đạt chuẩn NTM; trên 30% số xã đạt NTM nâng cao; trên 10% số xã đạt NTM kiểu mẫu.

Lấy người dân là chủ thể thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM cấp thôn, bản, Yên Bái đang hướng tới sự chuyển biến tích cực rõ nét hơn về nếp sống ở thôn, bản, từng hộ gia đình và cuộc sống trực tiếp của mỗi người dân sinh sống ở nông thôn, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: