Yên Bái: Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 18.600 tỷ đồng

Qua 11 tháng năm 2023, tổng vốn đầu tư phát triển của Yên Bái ước đạt 18.600 tỷ đồng, bằng 93,0% kế hoạch, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong giải ngân vốn đầu tư công, Yên Bái ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ. Theo đó, qua 11 tháng năm 2023, tổng vốn đầu tư phát triển của Yên Bái ước đạt 18.600 tỷ đồng, bằng 93,0% kế hoạch, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Cùng với đó, Yên Bái thực hiện giải ngân kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đạt 2.565.874 triệu đồng/kế hoạch 3.970.604 triệu đồng, bằng 67,7%. Về kế hoạch vốn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính theo dõi giải ngân đạt 2.884.641 triệu đồng/kế hoạch 4.621.015 triệu đồng, bằng 62,4%, gồm: Vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 1.629.606 triệu đồng/kế hoạch 2.296.585 triệu đồng, bằng 71,0%; vốn nước ngoài giải ngân đạt 88.324 triệu đồng/341.583 triệu đồng, bằng 25,9%; vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 1.166.711 triệu đồng/kế hoạch 1.982.847 triệu đồng, bằng 58,8%.

Kết quả đạt được là do Yên Bái huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 trọng điểm, hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2023; các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh thực hiện theo kế hoạch; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình trọng điểm của tỉnh…

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: