Yên Bái sẽ được hỗ trợ phục hồi văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một. Yên Bái nằm trong các tỉnh được hỗ trợ từ chương trình.

Lễ hội “Mừng Cơm mới” của dân tộc Khơ Mú ở Lai Châu.

Cụ thể, Chương trình sẽ hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một, mất bản sắc của các dân tộc Tày, Thái, Dao, Mường, Phù Lá, Thổ và Ơ Đu tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An.

Chương trình sẽ hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể sau: “Lễ mừng cơm mới của dân tộc Tày tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; “Nghệ thuật khèn Bè của dân tộc Thái tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái”; “Múa chuông và múa Rùa của dân tộc Dao ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”; “Múa trống Đu của dân tộc Mường tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”; “Lễ Quét làng dân tộc Phù Lá” tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; nghề đan võng gai dân tộc Thổ, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Ơ Đu, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Vụ Văn hóa dân tộc là đơn vị phối hợp với các bên liên quan, địa phương triển khai chương trình nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Đây cũng là hoạt động góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, và Nghệ An.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: