Yên Bái phấn đấu mỗi địa phương có ít nhất một điểm du lịch nông thôn gắn với lợi thế

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 theo Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Du khách trải nghiệm và check-in tại trang trại trồng nho của Hợp tác xã Sáu không Farm, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, người lao động… trong phát triển du lịch nông thôn trên cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới.

Sử dụng hiệu quả, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làng nghề, các hoạt động nông nghiệp và môi trường sinh thái đặc trưng vùng miền gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia tích cực và chủ động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác vào phát triển kinh tế du lịch nông thôn.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc chương trình, kế hoạch phát triển du lịch nông thôn, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái trên địa bàn.

Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiềm năng, vai trò, yêu cầu trong phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ quản lý; các tổ chức, cộng đồng về du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 2025, chính sách hỗ trợ phát triển điểm du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch nông thôn… để các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt cơ hội, tiếp cận và đăng ký tham gia, thực hiện các dự án về phát triển du lịch nông thôn.

Tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu mỗi địa phương có ít nhất một điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái… phù hợp với lợi thế. Ưu tiên phát triển các điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với định hướng đầu tư về cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới và các sản phẩm du lịch mang đặc trưng vùng, miền, sản phẩm du lịch cộng đồng.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: