Yên Bái nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng loại hình doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành với doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao đời sống cho người lao động.


Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc thuộc Công ty cổ phần Lâm nông sản, thực phẩm Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng mừng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 5 tháng đầu năm, Nhà máy đã xuất khẩu 2 ngàn tấn giấy vàng mã, doanh thu 1,5 triệu đô la Mỹ, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho 50 lao động. Kết quả đó là nhờ Chi bộ Nhà máy đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ, của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

Cán bộ, đảng viên Công ty luôn nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái hiện có 89 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Qua tổ chức tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…, cán bộ, đảng viên Công ty luôn nêu cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ, nhanh nhạy kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, điều hành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Năm 2023, tổng doanh thu của Công ty đạt 611 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch; giá trị xuất khẩu trực tiếp đạt 16 triệu đô la Mỹ, bằng 242% kế hoạch; nộp ngân sách 33,3 tỷ đồng, bằng 175% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 114,4 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch…

Là doanh nghiệp chuyên doanh ngành thuốc, 5 tháng đầu năm, Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái cũng đã đẩy mạnh sản xuất 9 sản phẩm với khoảng 12 triệu đơn vị sản phẩm; dự ước tổng doanh thu đạt khoảng 19 tỷ đồng. Kết quả khởi sắc trong sản xuất, kinh doanh có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng của tổ chức Đảng và đảng viên Chi bộ Công ty.

Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng của tổ chức Đảng và đảng viên Chi bộ.

Toàn Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 19 tổ chức cơ sở đảng loại hình doanh nghiệp. Các tổ chức Đảng đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, từng bước đáp ứng yêu cầu tình hình mới; lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện hiệu quả nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và các nhiệm vụ được giao theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước, của doanh nghiệp, phát huy lợi thế của từng doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên từng lĩnh vực, từng sản phẩm, tham gia chuỗi giá trị và các sản phẩm chủ lực của tỉnh.… Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Qua đánh giá chất lượng, hằng năm, có trên 95% cán bộ, đảng viên và trên 97% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; có trên 95% số tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và chuyên môn, năm 2023, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 10.300 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt trên 121 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt trên 490 tỷ đồng… Riêng trong quý I, năm 2024, tổng doanh thu doanh nghiệp trong khối đạt trên 1.342 tỷ đồng, bằng 24,9% so với kế hoạch năm và bằng 110,8% so với cùng kỳ năm 2023; thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,7 triệu đồng/tháng; nộp ngân sách đạt 76,3 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt trên 129,4 tỷ đồng…, góp phần đưa Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc các chương trình hành động về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của Tỉnh ủy Yên Bái.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: