Yên Bái giải quyết việc làm cho 10.539 lao động

5 tháng đầu năm, Yên Bái giải quyết việc làm cho 10.539 lao động, bằng 54% kế hoạch, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022.

Từ phát triển kinh tế – xã hội, Yên Bái đã bố trí việc làm cho 5.224 lao động. (Ảnh: Thành Trung)

Trong đó, từ các nguồn đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tạo việc làm cho 5.224 lao động; vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm 1.037 lao động; xuất khẩu lao động 100 lao động; cung ứng lao động ngoài tỉnh 4.178 lao động. Toàn tỉnh tuyển mới và đào tạo nghề cho 7.579 người.

Đồng thời, Yên Bái đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.333 người với tổng kinh phí 21,2 tỷ đồng; hỗ trợ tạo việc làm cho 13 người với kinh phí 76 triệu đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.540 người.

Cùng với đó, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động, người có công với cách mạng, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở…

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: