Triển khai kế hoạch thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương (kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-BCT) về việc thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Lotte Mart Cần Thơ.

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện và thời gian hoàn thành trong việc tổ chức triển khai Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ cũng như triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, xây dựng, biên soạn tài liệu phổ biến, tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để các cơ quan, tổ chức có liên quan tham khảo, sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Mặt khác, tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và văn bản pháp luật có liên quan cho cán bộ, công chức làm tham mưu, quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các điểm mới của Luật bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và văn bản pháp luật có liên quan trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngoài ra, tổ chức rà soát văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành và địa phương về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương tổ chức rà soát văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đặc biệt, tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: