Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ về công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 732/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang – Tổ trưởng Tổ công tác tại Phiên họp thứ ba của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/02/2024.

Triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tại các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cắt giảm thủ tục, quy định hành chính đang còn rườm rà, không cần thiết, không còn phù hợp… gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện và giải quyết TTHC. Kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn, không được đùn đẩy, kéo dài làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh tại địa phương.

Thực hiện nghiêm túc việc số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC, kết nối, chia sẻ, khai thác để tái sử dụng dữ liệu không để cá nhân, tổ chức phải cung cấp nhiều lần. Nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho người dân, doanh nghiệp, chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý hoặc kéo dài thời gian xử lý.

Các sở, ban, ngành thường xuyên cập nhật các Quyết định công bố TTHC của Bộ, ngành tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo thời gian theo quy định tại Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về rà soát, thống kê TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo ngành, lĩnh vực tiếp tục rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố bổ sung TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyền một phần đảm bảo theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thường xuyên hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa các cấp. Phối hợp với Viễn thông Yên Bái thường xuyên nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC; hoàn thành kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC. Định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: