Thu ngân sách tỉnh Yên Bái 03 tháng đầu năm tăng khá so với cùng kỳ

Mặc dù thị trường bất động sản trầm lắng, hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn những đã có những tín hiệu tích cực, từ đó thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 03 tháng đầu năm tăng khá so cùng kỳ (tăng 11,4%).

03 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 851,8 tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán Trung ương giao, bằng 16,1% dự toán tỉnh giao và bằng 111,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu cân đối ngân sách đạt 495,1 tỷ đồng, bằng 24,7% dự toán Trung ương, bằng 18,9% dự toán tỉnh giao và bằng 91,7% so với cùng kỳ. Thu tiền thuê đất trả tiền một lần 1,6 tỷ đồng, bằng 12,1% so với cùng kỳ. Thu xổ số kiến thiết đạt 10,1 tỷ đồng, bằng 23,4% so với dự toán Trung ương giao, bằng 20,1% dự toán tỉnh giao và bằng 79,2% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất đạt 265,0 tỷ đồng, bằng 25,2% dự toán Trung ương giao, bằng 12,8% so với dự toán tỉnh giao và bằng 179,4% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 80,0 tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán Trung ương, bằng 14,3% dự toán tỉnh giao và bằng 155,5% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách địa phương đến hết tháng 3 năm 2024 ước đạt 3.995,2 tỷ đồng, bằng 31,1% dự toán trung ương giao, bằng 27,6% dự toán tỉnh giao và bằng 81,4% so với cùng kỳ, trong đó: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp ước đạt 743,1 tỷ đồng, bằng 25,1% dự toán Trung ương giao, bằng 16,7% dự toán tỉnh giao và bằng 108,2% so với cùng kỳ năm trước; Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương ước đạt 3.107,4 tỷ đồng, bằng 31,4% dự toán Trung ương, bằng 31,4% dự toán tỉnh giao và bằng 101,9% so với cùng kỳ năm trước; Thu chuyển nguồn ước đạt 144,7 tỷ đồng bằng 12,4% cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung các biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 15/11/2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024; Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ và Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 15/11/2023 của Tỉnh ủy. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thu ngân sách theo kịch bản đã được phê duyệt.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: