Tham khảo mức lương tối thiểu theo giờ của 4 vùng sẽ áp dụng từ 1-7-2024

Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa thống nhất phương án tăng lương tối thiểu 6%, áp dụng từ ngày 1-7-2024 để trình Chính phủ xem xét, quyết định. Khi lương tối thiểu vùng theo tháng tăng, lương tối thiểu vùng theo giờ cũng tăng theo.

Lĩnh vực thương mại, siêu thị cuối năm thường tuyển lao động làm theo giờ.

Cụ thể, với phương án được “chốt” tăng 6%, mức lương tối thiểu theo tháng tăng lên cụ thể của 4 vùng như sau:

– Vùng I: 4.960.000 đồng.

– Vùng II: 4.410.000 đồng.

– Vùng III: 3.860.000 đồng.

– Vùng IV: 3.450.000 đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tiếp tục sử dụng phương pháp xác định mức lương tối thiểu theo giờ dựa trên cơ sở quy đổi từ mức lương tối thiểu theo tháng tương ứng với số giờ theo thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Như vậy, theo phương án tăng lương tối thiểu vùng được “chốt” là 6% để trình lên Chính phủ xem xét, quyết định, lương tối thiểu vùng theo giờ từ ngày 1-7-2024 như sau:

– Vùng I: 23.800 đồng.

– Vùng II: 21.200 đồng.

– Vùng III: 18.600 đồng.

– Vùng IV: 16.600 đồng.

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng theo giờ đang được áp dụng như sau:

– Vùng I: 22.500 đồng.

– Vùng II: 20.000 đồng.

– Vùng III: 17.500 đồng.

– Vùng IV: 15.600 đồng.

Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 quy định về mức lương tối thiểu vùng theo giờ như sau:

“Điều 91. Mức lương tối thiểu

1. Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

2. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

3. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia”.

Sau khi Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất mức tăng, theo quy trình, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ lấy ý kiến của người lao động, chuyên gia, các bộ, ngành. Người lao động theo dõi góp ý kiến trước khi Nghị định về tiền lương tối thiểu vùng sẽ được ban hành.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: