Tăng cường chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12/2023 và những tháng đầu năm 2024

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành công văn số 4352/UBND-TC yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12/2023 và những tháng đầu năm 2024.

Sản xuất sản phẩm măng tại Công ty cổ phần Yên Thành

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả Công điện số 1372/CĐ-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12 năm 2023 và những tháng đầu năm 2024. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Văn bản số 1757/UBND-TC ngày 12/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2023.

Triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2024; điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước chủ động, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, bố trí đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo quy định.

Theo dõi chặt chẽ tình hình biến động giá cả, thị trường trước, trong và sau Tết dương lịch và Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; điều hành cung ứng và luân chuyển hàng hóa để đáp ứng nhu cầu; kiểm soát giá cả trong dịp Tết; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về giá và pháp luật khác có liên quan.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: