Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tại kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của 09 dự án

Cụ thể, Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương, như sau: Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của 09 dự án với tổng số vốn là 178.939 triệu đồng; Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cho 07 dự án và một số nhiệm vụ: 178.939 triệu đồng.

Mặt khác, Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể: Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Giảm kế hoạch vốn của 11 dự án với tổng mức vốn giảm là 35.199 triệu đồng. Bổ sung kế hoạch vốn cho 11 dự án, với tổng mức vốn bổ sung là 35.199 triệu đồng); Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Giảm kế hoạch vốn của 05 dự án, với tổng mức vốn giảm là 1.855 triệu đồng. Bổ sung kế hoạch vốn cho 05 dự án, với tổng mức vốn bổ sung là 1.855 triệu đồng); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Giảm kế hoạch vốn của 06 dự án, với tổng mức vốn giảm là 38.196 triệu đồng. Bổ sung kế hoạch vốn cho 11 dự án, với tổng mức vốn bổ sung là 38.196 triệu đồng).

Đồng thời giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 73.638 triệu đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 32.567 triệu đồng.

HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: