Chương trình hành động của Tỉnh ủy Yên Bái lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Chương trình hành động số 135-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 có chủ đề năm là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; quyết liệt triển khai hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số; duy trì phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.”

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình hành động số 135-CTr/TU là tiếp tục cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quyết liệt triển khai hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược; tập trung phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư theo quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Chủ đề của năm là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; quyết liệt triển khai hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số; duy trì phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.”

Với phương châm hành động: “Quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”, năm 2023, Tỉnh ủy Yên Bái đề ra 40 chỉ tiêu chủ yếu. Để đạt được mục tiêu này, Tỉnh ủy đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tập trung cao độ, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và các chương trình, đề án về phát triển kinh tế – xã hội; tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả 03 đột phá chiến lược; tập trung thực hiện phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: