Các tổ chức cơ sở đảng khối doanh nghiệp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023 đạt kết quả tích cực

Hiện nay, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 19 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong doanh nghiệp. Trong đó: có 9 TCCSĐ trong doanh nghiệp nhà nước; 01 TCCSĐ trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống và 9 TCCSĐ trong doanh nghiệp tư nhân. Từ khi được hợp nhất thành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (từ 01/01/2020), đã tạo điều kiện cho các tổ chức đảng trong doanh nghiệp và các tổ chức đảng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sự gắn bó hơn trong hoạt động và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp sau hợp nhất trực thuộc Đảng bộ Khối đều có số lượng đảng viên và tổ chức đảng trực thuộc lớn, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh. Các chi, đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước hầu hết đã có tổ chức đảng có bề dày hoạt động; đội ngũ cấp ủy viên, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy đều tham gia lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị tương đối đồng đều, nhiều đồng chí đã trải qua thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý doanh nghiệp.

Thường trực Đảng uỷ Khối tặng hoa chúc mừng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam13/10/2023

 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các chi đảng bộ khối doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và các biến động kinh tế, chính trị trên thế giới, sức mua của thị trường sản phẩm giảm sút, chi phí sản xuất và lưu thông tăng, thiên tai, bão lũ xảy ra ở nhiều nơi… gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa 100% vốn tư nhân đã chuyển đổi qua nhiều chủ sở hữu, tổ chức bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp thay đổi; việc tạo điều kiện cho các tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị – xã hội hoạt động chưa được quan tâm. Số lượng tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn ít so với tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có tổ chức đảng và còn chiếm tỷ lệ thấp so với tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị, nhất là từ khi một số tổ chức đảng trong ngân hàng chuyển về trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

Vượt lên những khó khăn, thách thức, các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023 đạt được những kết quả tích cực. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cấp ủy cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh các hoạt động liên doanh, liên kết; tăng cường tìm kiếm, mở rộng thị trường; đẩy mạnh các hoạt động đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; năng động, sáng tạo trong quản lý, điều hành doanh nghiệp; duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động. Các doanh nghiệp trong khối cơ bản hoạt động ổn định, bảo toàn nguồn vốn, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Trong đó: Tổng doanh thu dự ước trên 6.715 tỷ đồng, đạt 67,8% kế hoạch năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022; nộp ngân sách trên 255 tỷ đồng, bằng 82,5% so với kế hoạch, bằng 95,3% so với cùng kỳ; nộp bảo hiểm xã hội trên 60,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng, qua đó các doanh nghiệp góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin và trao đổi về chính sách BHXH cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 

Ngoài ra, cấp ủy trong doanh nghiệp chủ động phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Công tác bảo vệ cơ sở sản xuất được tăng cường, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ; quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; xây dựng, huấn luyện lực lượng tự vệ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm các doanh nghiệp đã thực hiện công tác an sinh xã hội với kinh phí trên 7,9 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể, đã tổ chức quán triệt, triển khai cơ bản đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, lĩnh vực với nhiều hình thức, phù hợp với tình hình của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động và dư luận xã hội, qua đó kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền và kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Duy trì sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ theo quy định. Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, đã kết nạp 31/55 đảng viên mới, đạt 56,4% kế hoạch năm 2023. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 100-KH/ĐUK, ngày 25/11/2021 của Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 22-NQ/ĐUK ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trọng tâm là của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021-2025”. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở trong khối doanh nghiệp đã thực hiện 11 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Lãnh đạo các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên giúp đỡ lẫn nhau và đồng hành cùng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; phát động và tổ chức tốt các phong trào, các hoạt động tuyên truyền, văn nghệ, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Vừa qua, có 01 tập thể và 02 cá nhân được Uỷ ban nhân dân tỉnh tuyên dương, khen thưởng; 01 tập thể được đề nghị trung ương khen thưởng.

Đảng uỷ Khối khen thưởng cho các tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 2022

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn, sản phẩm tiêu thụ chậm, đời sống, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng. Việc quán triệt, triển khai và xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị sát hợp với tình hình của đơn vị, doanh nghiệp còn có mặt hạn chế. Việc sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ có nơi còn chưa được duy trì đều kỳ hằng tháng.  Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới còn hạn chế, còn chậm so với kế hoạch. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát có mặt còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

Nhằm thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; trong 3 tháng cuối năm, các chi đảng bộ khối doanh nghiệp sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trọng tâm là duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh hợp tác, tìm kiếm thị trường; đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục trịnh trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Duy trì sinh hoạt đảng bộ, cấp ủy, chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên theo kế hoạch. Quan tâm kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở. Hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 đề ra. Đẩy mạnh vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp phát huy sáng kiến, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023./.

Minh Quang


Bài viết mới nhất: