Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh nhiều giải pháp trong công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh được biết đến là doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tiên của tỉnh Yên Bái có tổ chức Đảng, từ một Chi bộ có 9 đảng viên đến nay đã trở thành Đảng bộ gồm 3 Chi bộ trực thuộc với 92 đảng viên. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên, với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, hằng năm Đảng bộ đều hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên do Đảng ủy Khối giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Công ty CP Tập đoàn Hòa Bình Minh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên tại Khu di tích lịch sử Quốc gia- Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái

Đồng chí Nguyễn Trương Lương, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Với đặc thù là doanh nghiệp tư nhân, trình độ, nhận thức của cán bộ, người lao động không đồng đều, thường xuyên phải làm theo ca, địa bàn rộng, phân tán, thường xuyên phải đi công tác; cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị chịu tác động và áp lực của doanh thu, thu nhập… nên phần nào đã ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng nói chung và tạo nguồn, phát triển đảng viên nói riêng. Bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm của Đảng ủy Khối,  Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh đã quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể, làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, đặc biệt với vai trò Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ doanh nghiệp đã lãnh đạo HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tập trung mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ ra nhiều tỉnh thành phố trong cả nước gắn với tốt công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp.

Đồng chí Đỗ Quang Minh, thăm và làm việc tại Chi bộ Công ty TNHH Hòa Bình- Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh

Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho người lao động nhận thức đúng về vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng; nắm và hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có việc tạo nguồn để phát triển đảng viên mới với phương châm ban đầu ưu tiên kết nạp các đồng chí là cán bộ chủ chốt đã gắn bó lâu năm tại doanh nghiệp. Sau đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cho các Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, sôi nổi và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp, từ đó phát hiện các nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, gương điển hình là các đoàn viên, hội viên tích cực, tiêu biểu để giúp đỡ, bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn giới thiệu cho các chi bộ và Đảng bộ.

Hàng năm Đảng bộ xây dựng và triển khai kế hoạch gắn công tác xây dựng phát triển Đảng, giao chỉ tiêu về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong năm, giao cho các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể quần chúng định kỳ hàng tháng phải lựa chọn đối tượng đề bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho các chi bộ trực thuộc và Đảng bộ.

Đảng ủy đã phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng ủy viên và đảng viên ở các đơn vị tiếp tục giáo dục bồi dưỡng thông qua việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện các nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp và các quy trình quản lý kinh tế kỹ thuật, quản lý hành chính nhân sự, quản lý về chuyên môn nghiệp vụ từ đó nâng cao nhận thức tư tưởng, nâng cao trình độ năng lực, gương mẫu, tích cực hơn cho các quần chúng ưu tú và giới thiệu với Đảng ủy khối để đi học lớp bồi dưỡng chính trị, nhận thức về Đảng.

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã đã cử gần 20 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đồng thời đã thực hiện thủ tục kết nạp được 9 đảng viên mới  vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là những cán bộ chủ chốt, những đoàn viên tích cực gương mẫu tiêu biểu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được về công tác tạo nguồn và phát triển Đảng trong thời gian tới, Đảng bộ sẽ quan tâm thực hiện một số giải pháp như sau:

Một là, cần chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn để phát triển Đảng. Các chi bộ, các tổ chức đoàn thể quần chúng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo tính kế thừa, trẻ hóa và phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đây có thể được coi là khâu đầu tiên và giải pháp rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Hai là, Ban Chấp hành Đảng bộ hàng năm triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với công tác xây dựng Đảng, quy hoạch nguồn, bồi dưỡng, hướng dẫn, giáo dục, giúp đỡ cán bộ nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức, đồng thời các chi bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện tốt quy trình phát triển đảng, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu đi học lớp đối tượng đảng, giao nhiệm vụ cho từng chi bộ, đảng viên giúp đỡ quần chúng, khi đủ điều kiện giới thiệu kết nạp vào Đảng

Ba là, Từng đảng viên các chi bộ cần gương mẫu tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức thường xuyên việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn để tham gia công tác quản lý doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu.

Đức Nguyễn


Bài viết mới nhất: