Yên Bái tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Tỉnh Yên Bái vừa ban hành mới một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư được tiếp cận các chính sách hỗ trợ, nhằm khuyến khích đầu tư, huy động mạnh mẽ và sử dụng hợp lý các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển, tạo việc làm, giải quyết nhu cầu lao động, tăng thu nhập, phát triển kinh tế – xã hội địa phương. PV Cổng Thông tin điện tử đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Thanh Chương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung này.

PV: Thưa ông, vừa qua, Yên Bái ban hành “Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025”. Xin ông cho biết những chính sách ưu đãi, hỗ trợ này là gì? Nội dung và mức hỗ trợ?

* Ông Trần Thanh Chương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại địa phương, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo môi trường đầu tư cạnh tranh bình đẳng, đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cho tỉnh và lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương. Nghị quyết quy định 07 nội dung hỗ trợ:

* Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp (Điều 5 kèm theo quy định)

– Điều kiện hỗ trợ: Được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

– Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Hỗ trợ một phần vốn cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Mức hỗ trợ 300 triệu đồng/ha, tổng mức hỗ trợ không quá 20 tỷ đồng/khu công nghiệp và không quá 10 tỷ đồng/cụm công nghiệp.

b) Khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được Nhà nước đầu tư nhưng chưa hoàn chỉnh: Tỉnh bàn giao toàn bộ các hạng mục đã đầu tư cho chủ đầu tư quản lý sau khi thực hiện các thủ tục đấu giá theo quy định của pháp luật. Đối với phần diện tích, hạng mục chưa được Nhà nước đầu tư, chủ đầu tư tiến hành đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được hưởng chính sách hỗ trợ đối với phần đầu tư còn lại theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này.

* Hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp (Điều 6 kèm theo quy định)

– Điều kiện hỗ trợ: Dự án có tổng mức kinh phí mua máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất từ 05 tỷ đồng trở lên, được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và đáp ứng tiêu chí xác định dự án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp theo quy định hiện hành.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 30% kinh phí mua máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất. Tổng mức hỗ trợ không quá 02 tỷ đồng/dự án.

* Hỗ trợ dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (Điều 7 kèm theo quy định)

– Điều kiện hỗ trợ: Có quy mô tương đương dự án nhóm B trở lên theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 3% tổng mức đầu tư dự án để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào dự án. Tổng mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/dự án.

* Hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (Điều 8 kèm theo quy định)

– Điều kiện hỗ trợ: Có quy mô tương đương dự án nhóm B trở lên theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 3% tổng mức đầu tư dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào dự án. Tổng mức hỗ trợ không quá 03 tỷ đồng/dự án.

* Hỗ trợ dự án đầu tư thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải tập trung (Điều 9 kèm theo quy định)

– Điều kiện hỗ trợ: Có quy mô tương đương dự án nhóm B trở lên theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 5% tổng mức đầu tư dự án thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải. Tổng mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/dự án.

* Hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp (Điều 10 kèm theo quy định)

– Điều kiện hỗ trợ: Có quy mô tương đương dự án nhóm B trở lên theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

– Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 5% tổng mức đầu tư dự án. Tổng mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/dự án.

* Hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển thị trường, cung cấp thông tin (Điều 11 kèm theo quy định)

– Hỗ trợ kinh phí cho nhà đầu tư để quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm tìm kiếm, mở rộng thị trường theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/lần/nhà đầu tư và không quá 2 lần/năm/nhà đầu tư.

– Hỗ trợ cung cấp miễn phí thông tin về: Môi trường đầu tư, quy hoạch ngành nghề, tiếp cận quỹ đất, chuyển đổi số; hỗ trợ tư vấn miễn phí về thủ tục thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, thành lập văn phòng thương mại và du lịch trong và ngoài nước, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

PV: Dự kiến kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ là bao nhiêu, thưa ông?

* Ông Trần Thanh Chương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổng kinh phí để thực hiện chính sách dự kiến khoảng 100 tỷ đồng (bình quân mỗi năm khoảng 20 tỷ đồng) từ nguồn ngân sách tỉnh.

PV: Vậy nhà đầu tư có dự án đáp ứng các điều kiện được hưởng ưu đãi, hỗ trợ quy định tại chính sách này, nếu đã triển khai thực hiện dự án trước thời điểm chính sách này có hiệu lực và chưa được hỗ trợ thì sẽ như nào?

* Ông Trần Thanh Chương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 kèm theo quy định: Nhà đầu tư có dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện được hưởng ưu đãi, hỗ trợ quy định tại chính sách này nếu đã triển khai thực hiện dự án trước thời điểm chính sách này có hiệu lực và chưa được hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại chính sách này.

– Đối với các dự án đã thực hiện đầu tư, đi vào sản xuất và nhà đầu tư có văn bản đề nghị hỗ trợ trước ngày 31/12/2020 thì tiếp tục được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với các dự án đang triển khai, chưa được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017, nếu đủ điều kiện thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại chính sách này.

PV: Trong cùng một thời gian, nếu nhà đầu tư có dự án đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi, hỗ trợ khác nhau thì áp dụng quy định này ra sao, thưa ông?

* Ông Trần Thanh Chương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 kèm theo quy định: Trong cùng một thời gian, nếu nhà đầu tư có dự án đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi, hỗ trợ khác nhau thì nhà đầu tư được lựa chọn, áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ cao nhất.

PV: Xin hỏi ông, ngành sẽ tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này như thế nào để các chính sách đến với các nhà đầu tư đảm bảo hiệu quả, đơn giản hóa TTHC nhưng đúng quy định của pháp luật?

* Ông Trần Thanh Chương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Điều 12 kèm theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện 03 việc sau:

1. Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết và báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành đảm bảo hiệu quả, đơn giản hóa TTHC, đúng quy định của pháp luật.

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục các ngành nghề ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực, định hướng thu hút đầu tư và điều kiện thực tế của địa phương.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết; tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết khó khăn khi thực hiện Nghị quyết.

BTV: Vâng xin cảm ơn ông!

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái