Yên Bái: Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2023 ước đạt trên 20.000 tỷ đồng

Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2023 ước đạt 20.038,5 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Công trình cầu Giới Phiên hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, bảo đảm kết nối hai bên bờ sông Hồng

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ. Tỉnh Yên Bái tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2023. Thực hiện lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn vốn huy động ngoài ngân sách để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng tập trung, ưu tiên cho các dự án trọng điểm, quan trọng có sức lan tỏa và tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, trong đó tập trung vào các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. Theo đó, tổng vốn đầu tư phát triển năm 2023 ước đạt 20.038,5 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Yên Bái tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình trọng điểm của tỉnh. Năm 2023, đã khởi công và khánh thành nhiều dự án công trình giao thông trọng điểm. Một số công trình giao thông được đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: