Thành lập Tổ tư vấn viên pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 13/10/2020, UBND tỉnh Yên Bái đã thành lập Tổ tư vấn viên pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ảnh minh họa.

Tổ tư vấn viên pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm 41 thành viên do ông Nguyễn Huy Cường – Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ trưởng.

Tổ tư vấn viên pháp luật và các tư vấn viên có trách nhiệm tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo Trang thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp