Phê duyệt Đề án phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

CTTĐT – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển quỹ đất thu ngân sách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.
tpyenbai

Toàn cảnh Thành phố Yên Bái

Đề án bao gồm 3 loại đất: Đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp; Đất thương mại, dịch vụ nằm ngoài khu, cụm công nghiệp. Hình thức triển khai thực hiện dự án Phát triển quỹ đất theo phương án Nhà nước đầu tư hạ tầng với nguồn ứng vốn từ Quỹ phát triển đất của tỉnh. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đối với các dự án, quỹ đất phát triển khối tỉnh là chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện đối với những dự án, quỹ đất phát triển cấp huyện là chủ đầu tư.

Hình thức triển khai theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, thông qua hình thức đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.

Ngoài ra, còn có một số Chủ đầu tư là các công ty, doanh nghiệp có dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư mà không thông qua đấu giá, đấu thầu nhưng tự nguyện lựa chọn hình thức nộp tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê.

Tại cấp tỉnh và cấp huyện triển khai thực hiện các dự án phát triển quỹ đất thuộc thẩm quyền theo kế hoạch chi tiết của từng tháng, quý theo các năm 2021 đến hết năm 2025.

Mục tiêu cụ thể sẽ phát triển được 985,42 ha đất, gồm: 447,47 ha đất ở (Gồm 260,75 ha đất ở nông thôn; 186,71 ha đất ở đô thị); 8,6 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 31,22 ha đất thương mại, dịch vụ. Duy trì và phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 tổng thu từ đất được 10.555,84 tỷ đồng. Trong đó, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất 9.735,84 tỷ đồng, trung bình mỗi năm thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất được khoảng 1.947,17 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả chi phí cho đầu tư xây lắp hạ tầng và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng phần đấu thầu hoặc đấu giá cả lô thì dự kiến chỉ chi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mà không có phần đầu tư xây lắp hạ tầng); Thu từ hợp thức hóa, chuyển mục đích sử dụng đất 164 tỷ đồng, đảm bảo hoàn thành vượt kế hoạch tài chính – ngân sách địa phương 05 năm giai đoạn 2021-2025; Cụ thể: Khối tỉnh thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất được 4.799,04 tỷ đồng. Khối huyện tổng thu từ đất được 5.756,8 tỷ đồng; Trong đó, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất được 4.936,8 tỷ đồng; Thu từ hợp thức hóa, chuyển mục đích sử dụng đất 820 tỷ đồng.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái