Phấn đấu năm 2022 có khoảng 19% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, 11% tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đây là chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh Yên Bái trong năm 2022. Chỉ tiêu này được đưa ra trong nhóm giải pháp chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững – Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy Yên Bái lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động

Tỉnh tập trung quan tâm thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và nhân dân, phấn đấu năm 2022 có khoảng 19% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, 11% tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có giải pháp hỗ trợ người dân thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo duy trì tham gia bảo hiểm y tế. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, nhất là người dân ở khu vực nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Có giải pháp hỗ trợ người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã về địa phương tiếp tục trở lại nơi làm việc cũ khi dịch bệnh được kiểm soát an toàn, đồng thời quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho số công nhân không có nhu cầu trở lại nơi làm việc cũ.

Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững theo chuẩn nghèo mới; nhất là khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên thoát nghèo.

Theo Cổng TTĐT tỉnh