Nghi Quyết Hội nghị BCH HHDN Tỉnh lần thứ 7 – khóa II (nhiệm kỳ 2016-2021)

Y B

NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI

(Kỳ họp lần thứ 7 – Khóa II – nhiệm kỳ 2016-2021)

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 01/11/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội HHDN tỉnh Yên Bái khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 08/10/2016;

Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái Khóa II, Nhiệm kỳ 2016 -2021 đã họp phiên thứ 7 vào ngày 13/4/2018 với nội dung: Sơ kết hoạt động HHDN quý I, triển khai nhiệm vụ kế hoạch quý II/2018 và công tác kiện toàn tổ chức HHDN.

QUYẾT NGHỊ:

  1. Hội nghị nhất trí với báo cáo sơ kết hoạt động, công tác HHDN tỉnh Yên Bái quý I và kế hoạch quý II/2018.
  2. Nhất trí kiện toàn công tác tổ chức: Đề nghị UBND tỉnh Yên Bái: Giới thiệu và đề cử 01 đồng chí làm Chủ tịch Hiệp hội có đủ năng lực, uy tín đối với Tỉnh, với cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân để bổ sung cho Bộ máy lãnh đạo của Hiệp hội. 01 đồng chí là cán bộ nhân viên văn phòng HH. Đồng thời, hỗ trợ Hiệp hội có văn phòng riêng để hoạt động, hàng năm đề nghị Tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí để Hiệp hội hoạt động có hiệu quả.
  3. Thống nhất việc đôn đốc thu hội phí như sau:

– Năm 2017: Tiếp tục đôn đốc thu hội phí đối với các Doanh nghiệp chưa nộp: Đối với các Doanh nghiệp có khó khăn nhất định, nhưng không nợ Thuế và BHXH thì nộp hội phí ở mức 3.000.000đ. Các đơn vị đặc biệt khó khăn như: Nợ Thuế, BHXH, được miễn không phải nộp hội phí năm 2017.

– Năm 2018: Mức thu hội phí là: 5.000.000đ/Doanh nghiệp.

Giao cho các Hội trưởng, Hội phó các Hội triển khai, đôn đốc thực hiện.

  1. Vấn đề tài trợ: HHDN Tỉnh, kêu gọi các Doanh nghiệp và cá nhân trong HHDN, có điều kiện hỗ trợ kinh phí cho HH, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể về vấn đề tài chính của mỗi đơn vị để có mức hỗ trợ phù hợp.
  2. Nhất trí kết nạp 05 thành viên mới: Giao cho văn phòng Hiệp hội 01, Hội DN chế biến Lâm Nông sản thực phẩm: 01, Hội DN kinh doanh Thương mại và Dịch vụ: 01, Hội DN xây dựng: 01, Hội DN sản xuất công nghiệp: 01.
  3. Làm việc với 01 Hội và một số DN tiêu biểu để nắm bắt tình hình hoạt động SX-KD của Doanh nghiệp, tổng hợp kiến nghị, đề xuất ý kiến của các Doanh nghiệp, các Hội và của HHDN. Báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo Tỉnh những vấn đề có liên quan đến khó khăn, vướng mắc của DN và có hướng giải quyết phù hợp.
  4. Phối hợp với Đảng ủy khối DN tổ chức 01chương trình Hội thảo, mời chuyên gia kinh tế đến chuyền đạt các kiến thức cho lãnh đạo các doanh nghiệp về cuộc cách mạng 4.0, về tình hình các Hiệp định thương mại, về Apec, về tình hình phát triển KT-XH của đất nước năm 2017-2018, về các vấn đề có liên quan tới hoạt động SX-KD. Tổ chức đi giao lưu với các HHDN tỉnh bạn để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong công tác sản xuất kinh doanh và trao đổi công tác hội.
  5.   Thống nhất điều chỉnh, đổi mới phương thức, cách thức hoạt động của HH: Theo như ý kiến kết luận của Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Ủy viên BTV- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, tại Hội nghị BCH mở rộng HHDN Tỉnh ngáy 13/4/2018. Đó là:

– Kiện toàn công tác tổ chức nhân sự của BCH, điều kiện làm việc, trụ sở, văn phòng làm việc, kinh phí, nhân sự của HHDN.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của BCH Hiệp hội DN, để cùng nhau phối hợp và tổ chức tốt các hoạt động của HHDN.

– Trụ sở của HHDN được chuyển về văn phòng Đảng ủy khối DN Tỉnh.

– Nhân viên văn phòng: Được bổ sung từ cán bộ của Đảng ủy khối DN.

– Xác lại tôn chỉ mục đích hoạt động của HHDN. Công tác kế hoạch hóa hoạt động của HHDN: Căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động của HHDN, trên cơ sở cụ thể kế hoạch phát triển KT-XH của Tỉnh ở từng thời điểm cụ thể của năm 2018 và những năm tiếp theo.

– Phát triển hội viên phải công bằng, trách nhiệm, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên.

Nghị quyết này đã được Ban chấp hành Hiệp hội DN Tỉnh thông qua. Làm cơ sở để BCH và các Hội thống nhất triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);

– Thường trực UBND tỉnh (Báo cáo);

– BCH Hiệp Hội (Thực hiện);

– Các DN Hội viên (Biết);

– Lưu VP YBA.

 

 

CHỦ TỊCH