Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có có 80 tổ chức cơ sở đảng với gần 5.000 đảng viên, trong đó có 47 TCCSĐ loại hình cơ quan hành chính, 10 TCCSĐ loại hình đơn vị sự nghiệp, 23 TCCSĐ đảng loại hình doanh nghiệp, Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, đặc biệt là các chi, đảng bộ Khối doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái cùng Thường trực Đảng ủy Khối thăm và làm việc tại Đảng bộ Bưu điện tỉnh

Trong những qua, đặc biệt sau đại hội, Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa các đột phá chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bằng các giải pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt là đột phá về nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tham gia thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh; phối hợp chặt chẽ, đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp bằng các Chương trình hành động, kế hoạch và Nghị quyết để triển khai thực hiện, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp. Đưa nội dung “Xây dựng niềm tin, phối hợp chặt chẽ, đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp” vào khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Để thực hiện vấn đề nêu trên, Đảng ủy Khối đã xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Từ đó, phối hợp với các hội doanh nghiệp và các sở, ngành liên quan kịp thời cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội cho các doanh nghiệp; phối hợp tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về các chủ trương,nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; tham mưu thực hiện chương trình “Cà phê doanh nhân”, qua đó tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp về những bất cập trong các quy định và quá trình tổ chức thực hiện chính sách để đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Cao Xuân Chiểu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao đổi với học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức thành công Lễ ra quân sản xuất kinh doanh hằng năm; định kỳ tổ chức Hội nghị giao ban hàng quý để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp; tổ chức thăm và tặng quà doanh nghiệp, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán, hưởng ứng Tháng công nhân. Ban hành Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong Khối thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, giai đoạn 2021 – 2026”

https://f12.photo.talk.zdn.vn/3512398570403342493/202823e0fd4d0b13525c.jpgTrong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt, nhất là phẩm chất đạo đức và trình độ, năng lực tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy và các chi bộ. Nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị. Coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy theo hướng thực sự dân chủ, kỷ cương, sâu sát…  để các tổ chức cơ sở đảng thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Đồng chí Đỗ Quang Minnh, Bí thư Đảng ủy Khối tham gia gian hàng tư vấn quyền lợi bảo hiểm cho người lao động và công nhân tại chương trình Thứ bảy đồng hành cùng công nhân và doanh nghiệp

Đối với các chi, đảng bộ Khối doanh nghiệp quan tâm, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối, các huyện, thị, thành ủy với các đoàn thể chính trị – xã hội và Hiệp hội doanh nghiệp, các hội doanh nhân trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp; những lợi ích thiết thực đối với doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các ban, sở, ngành, địa phương và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các hội doanh nhân trong tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về các chủ trương,nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnhphát triển doanh nghiệp.

Qua đó, các cấp ủy tại các doanh nghiệp đã phối hợp với  Hội đồng quản trị,  Ban giám đốc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn duy trì sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị sản xuất, đề ra nhiều giải pháp quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, đổi mới các phương thức sản xuất kinh doanh phù hợp, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm,tạo sức cạnh tranh mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi, bảo toàn phát triển vốn, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Đồng thời chú trọng đến công tác thu, gom xử lý rác thải, chất thải công nghiệp, bảo vệ môi trường, đảm bảoan toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Các đơn vị doanh nghiệp trong Khối đã chủ động tích cực kết hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng an ninh, tự vệ địa phương xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong doanh nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập về công tác cháy nổ, tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công, mất trật tự công cộng ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và địa phương.

Do vậy, hàng năm, hầu hết các doanh nghiệp bảo toàn phát triển vốn, sản xuất, kinh doanh có lãi, duy trì tốc độ tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu các doanh nghiệp trong khối tăng hàng năm, đồng thời khai thác và huy động được nhiều nguồn lực xã hội để đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho hàng vạn lao động, góp phần tích cực chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Các đơn vị doanh nghiệp đã đóng góp trên 55% tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2021, các chi, đảng bộ Khối doanh nghiệp trực thuộc đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” vừa sản xuất, kinh doanh vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng,  tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 7.371 tỷ đồng, bằng 78% so với kế hoạch năm và bằng 120% so với cùng kỳ năm 2020; thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 10,67 triệu đồng/tháng; nộp ngân sách đạt 341,3 tỷ đồng; nộp bảo hiểm xã hội đạt trên 68,7 tỷ đồng; xuất khẩu đạt trên 70,9 tỷ đồng. Ngoài ra các doanh nghiệp đã tham gia hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới và đóng góp quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid- 19 với số tiền gần 30 tỷ đồng. Với kết quả đã đạt được đã góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ kịp thời cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội cho các doanh nghiệp. Duy trì thường xuyên chương trình “Cà phê doanh nhân”, tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; đồng thời tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp về những bất cập trong các quy định và quá trình tổ chức thực hiện chính sách để đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc đồng hành, phục vụ doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả trên tinh thần “Hợp tác – Trách nhiệm – Thân thiện”.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập mới doanh nghiệp, tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh đối với doanh nghiệp, nhất là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp cho đội ngũ doanh nhân và đào tạo nghề cho người lao động đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm tra thuế, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thực hiện việc nhất thể hóa bí thư cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp ở những nơi đủ điều kiện. Củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh, góp phần quan trọng đảm bảo sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp; lãnh đạo đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan quản lý Nhà nước, các huyện, thị, thành ủy và các cơ quan thông tin, truyền thông trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phối hợp quản lý cán bộ, đảng viên, tổ chức học tập nghị quyết, bồi dưỡng đảng viên mới; tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đến các cơ quan, doanh nghiệp; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Đức Phương