Mẫu thông tin người đại diện

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Của người đại diện doanh nghiệp tham gia làm hội viên của

 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái

Họ tên:…………………………………….. Dân tộc:………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………..

Quê quán:…………………………………………………………………………………..

Số CMTND: ……………………….ngày cấp:  ……………….Nơi cấp:…………………………….

Chức danh:…………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp:…………………………………………………………..

Điện thoại:  ……………………Fax: ………………. Email: …………………………………….

Địa chỉ nhà riêng: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại di động:………………………………………………………………………

Sở thích cá nhân:  ………………………………………………………………………………………