Mẫu đơn đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                   ……..,Ngày……….tháng………năm 20….

ĐƠN XIN GIA NHẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái

Họ và tên:………………Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..

Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ số:………………,đường…………………………………………………………………………………………………………..

Phường (xã)…………………………………….huyện,TX,TP……………………………………………………….tỉnh Yên Bái

Điện thoại:……………………………………….Di động………………………………………………………………………………..

Fax:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Website:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh:………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gửi kèm theo Giấy chứng nhận kinh doanh Bản sao công chứng)

Sau khi nghiên cứu thư mời và tôn chỉ mục đích của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. Doanh nghiệp chúng tôi tự nguyện đăng ký là hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp.

Cam kết thực hiện đúng quy định của Điều lệ Hiệp hội và đóng hội phí đầy đủ. Rất mong Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái chấp nhận.

Đơn gửi về:                                                                                                          GIÁM ĐỐC/CHỦ DOANH NGHIỆP

Văn phòng thường trực HHDN                                                                                     ( ký tên, đóng dấu)

Tầng 3 – Trụ sở Công ty Điện Lực Yên Bái

Số: 1061, Đường Yên Ninh- TP Yên Bái

ĐT: 0293.501.586; Fax: 0293.852.904