Hướng dẫn tủ tục đăng ký hội viên

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI GỒM CÓ

  • Đơn đăng ký làm hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái (Theo mẫu/DON DANG KY).
  • Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (có công chứng).
  • Thông tin cá nhân về người đại diện Doanh nghiệp tham gia Hiệp hội.