Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2025

Nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho doanh nghiệp; là cầu nối giữa các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đoàn thể để đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến doanh nghiệp; hỗ trợ, tháo gỡ  khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong cải cách hành chính, tạo môi trường bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững; phối hợp trong việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ký Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2025

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã ký Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2025 gồm các nội dung: Công tác thông tin, tuyên truyền; Công tác vận động, phối hợp tổ chức các hoạt động và công tác tham mưu, đề xuất. Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tư vấn, hỗ trợ Hiệp hội doanh nghiệp thực hiện các nội dung phối hợp; tạo điều kiện hỗ trợ phòng làm việc, cơ sở vật chất phục vụ một số hoạt động (các cuộc họp, hội nghị…) của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; cử cán bộ hỗ trợ Hiệp hội doanh nghiệp thực hiện công tác hành chính.

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh khen thưởng cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2021

Qua việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp sẽ góp phần tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; trao đổi, cung cấp thông tin, các văn bản mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; đạo tạo, cập nhật kiến thức cho lãnh đạo doanh nghiệp; củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp cũng như kịp thời tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp.

Đức Nguyễn


Bài viết mới nhất: