Hiệp hội doanh nghiệp – Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp luôn là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp

Xác định Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái là nơi có vai trò quan trọng trong việc tạo động lực và cầu nối, là nền tảng để phát triển nhanh về số lượng các doanh nghiệp, doanh nhân; đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân trên con đường lập thân, lập nghiệp; tạo lập chỗ dựa, bảo đảm cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Trong những năm qua, Hiệp hội Doanh nghệp tỉnh đã phát huy vai trò là tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh. 

Thường trực Đảng ủy Khối- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với các doanh nghiệp Khối Công nghiệp- Xây dựng

Ngay sau khi hợp nhất, Đảng ủy Khối và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức ký quy chế phối hợp giai đoạn 2020- 2021 để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho doanh nghiệp; là cầu nối giữa các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức xã hội để đưa chủ trương, chính sách đến doanh nghiệp; hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong cải cách hành chính tạo môi trường bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững; phối hợp trong việc phát triển tổ chức đảng, thành lập các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Khối và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp trong việc tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về việc vận động thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, để chủ doanh nghiệp tự nguyện vào Đảng, thành lập và tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Tỉnh, các cấp, ngành, địa phương phát động; phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, xây dựng các quỹ từ thiện; Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức tọa đàm, đối thoại khi được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Thường trực Đảng ủy Khối- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình Cafe doanh nhân để giải quyết mọi khó khăn của doanh nghiệp

Phối hợp tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm hỗ trợ, tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ việc thực hiện tốt quy chế phối hợp, cùng với Đảng ủy Khối, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các giải pháp  nhằm nâng cao năng lực hoạt động, tiếp tục đổi mới hoạt động tổ chức, quản lý và điều hành; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và đề xuất với Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành các vấn đề liên  đến chính sách, tạo môi trường thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, doanh nhân; triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, từ đó đưa ra nhiều biện pháp hoạt động mới, thiết thực phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn, đem lại cho cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái một niêm tin mới, một luồng sinh khí mới, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định SXKD và từng bước phát triển.

Ảnh: Đảng ủy Khối doanh nghiệp- Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức hội nghị giao ban các doanh nghiệp Khối nông, lâm nghiệp

Với những kết quả đã đạt được của Hiệp hội trong  năm năm 2020, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19 song cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái nói chung và HHDN Yên Bái nói riêng đã không ngừng nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả tích cực. Hiệp hội từng bước lớn mạnh và trưởng thành, xứng đáng là tổ chức nghề nghiệp hợp tác, tin cậy và có trách nhiệm đối với cộng đồng. Chủ động, sáng tạo, vượt khó đi lên, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trước sự phát triển ngày càng lớn mạnh và đa dạng của các loại hình doanh nghiệp, để hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh, đúng định hướng, đồng thời phát huy vai trò tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Tập hợp, thu hút các doanh nghiệp, doanh nhân động viên để các doanh nghiệp có cơ hội hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo về quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Hội viên; giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng trong bộ máy quản lý Nhà nước của tỉnh, với các tổ chức Hội ở Trung ương. Do vậy,  trong thời gian tới, Đảng ủy Khối, hiệp hội doanh nghiệp Khối sẽ xác định thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau.

Một là: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền cho các doanh nghiệp hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát hiện và đấu tranh chống lại những quan điểm, tư tưởng lệch lạc và việc làm sai trái với cương lĩnh chính trị, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, Các hoạt động của hiệp hội cần hướng đến mục tiêu là tạo động lực và cầu nối, là nền tảng để phát triển nhanh về số lượng các doanh nghiệp, doanh nhân; đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, doanh nhân trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp; tạo lập chỗ dựa, bảo đảm cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người lao động.

Phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy và các cấp có thẩm quyền những chủ trương, giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong khối để Hiệp hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của các hội thành viên.

Ba là: Có kế hoạch, giải pháp phù hợp để tiếp tục xây dựng và phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; Nâng cao năng lực hoạt động. Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và đề xuất với tỉnh Yên Bái các vấn đề liên  đến chính sách, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, từ đó để đưa ra nhiều biện pháp hoạt động mới, thiết thực phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn nữa, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định SXKD và từng bước phát triển.

Bốn là: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trong các doanh nghiệp; Phối hợp vận động các doanh nghiệp thành lập  các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh; xây dựng giai cấp công nhân, thực hiện trí thức hóa giai cấp công nhân của tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn cách mạng mới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Năm là: Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh những Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu nhằm động viên, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện công tác từ thiện xã hội, góp phần tạo ra hình ảnh đẹp của doanh nghiệp, doanh nhân trong xã hội.

Đức Phương