Giữ nguyên thời điểm tăng thuế xuất khẩu dăm gỗ

(TBTCO) – Bộ Tài chính cho biết đã nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp đề nghị Bộ xem xét giãn thời gian áp dụng điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ từ 0% lên 2% theo Thông tư 182/2015/TT-BTC.

Trong văn bản trả lời các doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, để nhằm đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất trong nước, bảo vệ tài nguyên rừng (bao gồm cả rừng trồng), Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội ngành hàng và đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính về phương án điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ từ 0% lên 5%.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiệp hội, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ từ 0% lên 2%, với hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Kể từ ngày xin ý kiến đến ngày Thông tư số 182/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành là 4 tháng, việc lấy ý kiến và ban hành Thông tư bảo đảm đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thông tư số 182/2015/TT-BTC mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các công ty thực hiện theo mức thuế xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 182/2015/TT-BTC. Bộ Tài chính sẽ theo dõi sát tình hình xuất khẩu, tồn kho, đánh giá tác động của chính sách để có biện pháp xử lý cho phù hợp./.

Theo vcci.com.vn