Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu

  1. TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu
  2.         TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1 – Nhà thầu tham gia đấu thầu chuẩn bị đơn kiến nghị theo quy định của pháp luật.

Bước 2- Nhà thầu tham gia đấu thầu nộp đơn kiến nghị tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, địa chỉ: Đường Yên Ninh, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

– Khi đến nộp đơn kiến nghị, nhà thầu tham gia đấu thầu đến nộp theo quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

– Công chức tiếp nhận đơn kiến nghị kiểm tra tính hợp lệ theo quy định của pháp luật:

* Trường hợp đơn kiến nghị đã hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

* Trường hợp đơn kiến nghị không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người đến nộp đơn kiến nghị làm lại cho kịp thời.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

– Thời gian để kiến nghị: được tính từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả đấu thầu.

Bước 3- Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ quan thẩm quyền (thường trực Hội đồng tư vấn) giải quyết kiến nghị và Báo cáo kết quả làm việc.

– Trong trường hợp kiến nghị của nhà thầu không đáp ứng điều kiện nêu tại  Mục m dưới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc không xem xét, giải quyết kiến nghị.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

– Thông qua hệ thống bưu chính

  1. HỒ SƠ:

– Đơn kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu;

– Các thông tin, tài liệu, ý kiến cần thiết liên quan đến gói thầu được nhà thầu, chủ đầu tư, các cơ quan liên quan cung cấp.

– Báo cáo kết quả làm việc của Bên mời thầu về giải quyết kiến nghị.

– Báo cáo kết quả làm việc của Chủ đầu tư về giải quyết kiến nghị.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  1. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Tối đa là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn của nhà thầu và hồ sơ hợp lệ;
  2. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức, Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Yên Bái

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

              VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Báo cáo kết quả làm việc.    

  1. LỆ PHÍ: không
  2.            YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC:

– Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Kiến nghị phải là của nhà thầu tham gia đấu thầu.

Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có).

Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Nội dung kiến nghị đó chưa từng được nhà thầu đưa trong nội dung đơn kiện ra Tòa án.

– Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

  1. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

– Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

– Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

– Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

– Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009;

– Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Quy định một số nội dung Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Mẫu đơn kiến nghị tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.