Doanh nghiệp, doanh nhân Yên Bái là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững của Tỉnh ( Kỷ niệm 16 năm ngày doanh nhân Việt Nam)

Mỗi khi nhắc đến đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đều rất quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao vai trò quan trọng và luôn coi các doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng chủ yếu đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế đất nước, ổn định an sinh xã hội.

Sinh thời, trong thư gửi  giới Công thương Việt Nam, ngày 13/10/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vai trò to lớn của giới công thương trong công cuộc kiến thiết đất nước và ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh  nghiệp đối với sự tồn vong của dân tộc. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm đồng hành của Chính phủ  đã tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân vượt qua khó khăn thách thức để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

doanhnhan1

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh  thăm quan quy trình sản xuát sản phẩm của nhà máy bao bì jumbo xuất khẩu

Nghi quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã xác định: “Doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững”, do vậy, trong thời gian qua các cấp ủy, chính quyền tỉnh Yên Bái đã từng bước tạo môi trường bình đằng, công bằng cho doanh nghiệp. Việc tạo môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, thuận lợi không chỉ là đòn bẩy để cải thiện năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng, động lực cho doanh nghiệp địa phương phát triển mà tỉnh Yên Bái còn đang thay đổi tầm nhìn, chiến lược và thu hút nhiều dự án đầu tư trong nước và nước ngoài. Cùng với đó là xây dựng cơ chế để các doanh nghiệp có thể gặp gỡ, đối thoại và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với phương châm: Chính quyền luôn đồng hành và thân thiện với người dân, doanh nghiệp để tạo ra những động lực cho tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.

Đặc biệt, trong qua trình xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên bái lần thứ XIX,  Đảng ủy Khối đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của doanh nghiệp, doanh nhân để tham gia, trong đó có nhiều ý kiến của doanh nghiệp, doanh nhân đã được Tỉnh ủy thiếp thu, bổ sung vào văn kiện. Điều đó thể hiện sự quan tâm và đề cao vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh.

doanhnhan2

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh gắn biển công trình nhà mày bao bì jumbo xuất khẩu

Thực hiện chủ trương của tỉnh về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thị, thành ủy tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các giải pháp tích cực, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và tiếp tục phát triển; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ động viên, tập hợp để các doanh nghiệp có cơ hội hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; gắn kết giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng trong bộ máy quản lý Nhà nước của tỉnh; Phối hợp tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại bằng hình thức tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn…

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND, sự tạo điều kiện và phối hợp của các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh, các doanh nghiệp trong Khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển về số lượng, quy mô; đến nay, toàn tỉnh có trên 2.300 doanh nghiệp, trên 430 hợp tác xã. Số lượng các hội viên và chất lượng của các hội doanh nghiệp, hội ngành nghề được nâng lên. Hoạt động của các doanh nghiệp có nhiều đổi mới, đã chú trọng đầu tư công nghệ, trang thiết bị sản xuất hiện đại, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; giá trị doanh nghiệp tăng thêm đều đạt hiệu quả theo kế hoạch. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; tham gia giải quyết vấn đề xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách, góp phần chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của Tỉnh. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn trong các doanh nghiệp được đảm bảo .

Những kết quả và thành tích của Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp hội viên trong  năm qua đã chứng minh sự cần thiết và tác động tích cực của Hội doanh nghiệp đa ngành đến hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.

Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia Hiệp hội còn thấp; công tác xúc tiến đầu tư thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giới thiệu, quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp chưa kịp thời; công tác tư vấn, hỗ trợ hội viên trong sản xuất kinh doanh cũng như tư vấn pháp lý, pháp chế còn thiếu và yếu…

doanhnhan3.jpg

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái thăm quan Khu Công nghiệp Khai Quang- Vĩnh Phúc

Trước sự phát triển ngày càng lớn mạnh và đa dạng của các loại hình doanh nghiệp, để hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh, đúng định hướng, đồng thời phát huy vai trò tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Tập hợp, thu hút các doanh nghiệp, doanh nhân động viên để các doanh nghiệp có cơ hội hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo về quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Hội viên; giữ vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng trong bộ máy quản lý Nhà nước của tỉnh, với các tổ chức Hội ở Trung ương, các doanh nghiệp, doanh nhân cần quan tâp một số nội dung cụ thể như sau:

Một là: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền cho các doanh nghiệp hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát hiện và đấu tranh chống lại những quan điểm, tư tưởng lệch lạc và việc làm sai trái với cương lĩnh chính trị, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, phối hợp với Đảng ủy thành lập chi bộ Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh.

Hai là: Các hoạt động của hiệp hội cần hướng đến mục tiêu là tạo động lực và cầu nối, là nền tảng để phát triển nhanh về số lượng các doanh nghiệp, doanh nhân; đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, doanh nhân trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp; tạo lập chỗ dựa, bảo đảm cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người lao động.

Ba là: Phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy và các cấp có thẩm quyền những chủ trương, giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong khối để Hiệp hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của các hội thành viên.

Bốn là: Có kế hoạch, giải pháp phù hợp để tiếp tục xây dựng và phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; Nâng cao năng lực hoạt động. Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và đề xuất với tỉnh Yên Bái các vấn đề liên  đến chính sách, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, từ đó để đưa ra nhiều biện pháp hoạt động mới, thiết thực phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn nữa, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định SXKD và từng bước phát triển.

Năm là: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trong các doanh nghiệp; Phối hợp vận động các doanh nghiệp thành lập  các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh; xây dựng giai cấp công nhân, thực hiện trí thức hóa giai cấp công nhân của tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn cách mạng mới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Sáu là: Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh những Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu nhằm động viên, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện công tác từ thiện xã hội, góp phần tạo ra hình ảnh đẹp của doanh nghiệp, doanh nhân trong xã hội.

Đức Nguyễn