Danh mục đầu tư

Các dự án kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020