Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định

Nghi quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2021 xác định “Doanh nghiệp là động lực phát triển”… Đến Nghịquyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, xác định: ” …Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Coi đây là động lực quan trọng tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hỗ trợ đầu tư và sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế…” Do đó, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp cùng với Hiệp hội doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp với các sở, ngành và các địa phương thường xuyên nắm bắt tình hình cũng như những khó khăn của doanh nghiệp để tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các giải pháp tích cực, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển sản xuất kinh doanh.

Thường trực Tỉnh ủy ; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thăm mô hình sản phầm mới tại doanh nghiệp

Tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm tạo môi trường bình đẳng, công bằng cho doanh nghiệp. Việc tạo môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, thuận lợi không chỉ là đòn bẩy để cải thiện năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng, động lực cho doanh nghiệp địa phương phát triển mà tỉnh Yên Bái còn đang thay đổi tầm nhìn, chiến lược và thu hút nhiều dự án đầu tư trong nước và nước ngoài. Qua tâm xây dựng cơ chế để các doanh nghiệp có thể gặp gỡ, đối thoại và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với phương châm: Chính quyền luôn đồng hành và thân thiện với người dân, doanh nghiệp để tạo ra những động lực cho tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Do vậy, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, vượt qua khó khăn,  thử thách, vừa thực hiện các giải pháp trong việc giảm thiểu tác động của dịch covid- 19, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa ưu tiên phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất kinh doanh để phát triển, đồng thời khai thác và huy động được nhiều nguồn lực xã hội để hoạt động và phát triển, tạo việc làm và thu nhập cho hàng vạn lao động, góp phần tích cực chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thăm và làm việc tại cơ sở

Cùng với đó các doanh nghiệp đã thực hiện tốt tác từ thiện, nhân đạo, góp phần tạo ra hình ảnh đẹp của doanh nghiệp, doanh nhân trong xã hội(trong năm qua, các doanh nghiệp trong trong Khối đã ủng hộ, tài trợ các đối tượng chính sách, tham gia hoạt động từ thiện với số tiền trên 25 tỷ đồng). Đã triển khai và duy trì tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh, tạo ra sân chơi vui khỏe, lành mạnh và cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân gặp gỡ, giao lưu, học hỏi để cùng hỗ trợ nhau phát triển.Sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào ngân sách của tỉnh trong những năm qua là một thành tích đáng kể, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh:

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp đã quan tâm lãnh đạo, tuyên truyền kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức hiểu biết cho cán bộ, đảng viên, người lao động; duy trì và thực hiện chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, công tác quản lý và phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo hiệu quả, thiết thực; việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tỉnh hình của doanh nghiệp… Vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp từng bước được nâng lên; thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo doanh nghiệp, đoàn thể vững mạnh.

Các chi, đảng bộ cơ sở ký kết chương trình “ Doanh nghiệp trong Khối sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong Khối”

Năm 2021, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 05 năm 2021- 2025, cũng là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng được dự báo cũng còn không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 vẫn tác động đến phát triển kinh tế toàn cầu. Do vậy tôi đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân trong Khối cần phát huy kết quả đã đạt được, phát huy tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, thiết thực đóng góp tài năng, công sức, trí tuệ để cùng với Đảng bộ, chính quyền phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh trong năm 2021 theo hướng “ xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, trở thành tỉnh phát triển khá của Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025.

Để thực hiện được những nhiệm vụ đó, Đảng ủy Khối đã đề ra một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là: Đảng ủy Khối, Hiệp hội doanh nghiệp cần chủ động  nắm bắt tình hình để tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy và các cấp có thẩm quyền những chủ trương, giải pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong khối để Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp- Hiệp hội danh nghiệp thực sự là chỗ dựa tin cậy của các tổ chức Đảng, đảng viên và các doanh nghiệp, doanh nhân.

Hai là: Phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất một cách sáng tạo, hiệu quả; phát huy tiềm năng, lợi thế, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm tăng năng xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, tạo sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Ba là: Các doanh nghiệp tích cực chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ổn định việc làm cho công nhân và người lao động; thực hiện tốt các ché độ chính sách cho người lao động theo quy định; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nghiêm túc giữ gìn và đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, giữ vững an inh trật tự trên địa bàn.

Bốn là: Chăm lo xây dựng các đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh; xây dựng giai cấp công nhân, thực hiện trí thức hóa giai cấp công nhân của tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn cách mạng mới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.Năm là: Có kế hoạch, giải pháp phù hợp để tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp vững mạnh trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; phát triển đội ngũ đảng viên làm nòng cốt trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đức Nguyễn