Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đồng hành cùng Doanh nghiệp – Doanh nhân

Năm 2020 khép lại với những khó khăn, thách thức, nhất là tác động bất lợi của thiên tai và đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp, đồng hành cùng với doanh nghiệp, thường xuyên nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời chia sẻ, động viên và tham mưu với tỉnh các giải pháp tháo gỡ, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt lên khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và có bước phát triển.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao đổi với lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Cùng với sự lãnh đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh, các doanh nghiệp đã tập trung khắc phục khó khăn, vừa thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì sản xuất kinh doanh để phát triển; đã quan tâm mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh mới, chủ động tiếp thị, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tổng kết năm 2020, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bảo toàn được nguồn vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và bảo đảm việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đóng góp đáng kể vào số thu cân đối ngân sách, cũng như sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tiêu biểu như: Công ty Xăng dầu Yên Bái, Công ty Điện lực, Công ty CP Xây dựng giao thông; Công ty CP Lâm nông sản thực phẩm; Công ty CP Hồng Nam; Công ty CP Yên Thành; Công ty CP khoáng sản Red Stone…

Cùng với đó, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, cũng như các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như: Ngân hàng NN-PTNN chi nhánh tỉnh Yên Bái; Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái; Công ty CP Thủy điện Thác Bà; Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái; Công ty TNHH Hòa Bình…

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp đã quan tâm quán triệt, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp. Duy trì thực hiện chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, công tác quản lý và phát triển đảng viên. Tích cực đổi mới công tác xây dựng Đảng, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo hiệu quả thiết thực. Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và nhanh chóng triển khai Nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Tiêu biểu như: Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh; Đảng bộ Ngân hàng thương mại CP Đầu tư và phát triển Yên Bái; Đảng bộ Bưu điện tỉnh; Đảng bộ Viễn thông Yên Bái…

 Qua đó, có 100% chi, đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 05 đảng bộ doanh nghiệp được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xếp loại tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và 12 chi, đảng bộ, doanh nghiệp được Đảng ủy khối và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh biểu dương trong buổi lễ này.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm của tại Lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021-2025; cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng dự báo cũng còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Để chủ động sản xuất kinh doanh hiệu quả, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cấp uỷ đảng, lãnh đạo các doanh nghiệp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là: Triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp ngay từ năm đầu nhiệm kỳ. Cần tập trung quán triệt, tuyên truyền làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp nhận thức sâu sắc về những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, quán triệt quan điểm của Đảng “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột: kinh tế – xã hội – môi trường theo hướng “phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. 

Các doanh nghiệp trong Khối tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo

Trong đó, xác định rõ vị trí, vai trò của các chi, đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp là hạt nhân chính trị, là nơi tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các định hướng, chính sách của tỉnh tới đội ngũ quản lý và người lao động trong doanh nghiệp; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong những năm tới.

Hai là: Cần nhận diện rõ những khó khăn thách thức, nhất là các tác động bất lợi của dịch bệnh covid-19 để có các giải pháp hiệu quả, “biến nguy cơ thành thời cơ” nhằm cơ cấu lại sản xuất, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Trong đó, cần tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ của các ngành, địa phương. Cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp phải tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, cũng như nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn; mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh mới; chủ động tiếp thị, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; nâng cao công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và của doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chung sức đồng lòng, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tích cực chăm lo việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; hưởng ứng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập”.

Ba là: Tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng. Tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở, tăng cường phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp. Duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng chi, đảng bộ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đức Phương