Đảng bộ Công ty Dược phẩm Yên Bái Xây dựng Đảng vững mạnh, kinh doanh hiệu quả

Vào dịp cuối tháng mười năm 2020, chúng tôi đến thăm Đảng bộ Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trong nhiều năm liền đơn vị đều sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và thường xuyên quan tâm bảo đảm việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Trong nhiều năm liền, Đảng bộ đều được .xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

duocpham1

Đồng chí Cao Xuân Chiểu, Phó bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa cho Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty tại Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025

 Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Kiều Vân, Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc công ty cho biết: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái là doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa năm 2003, hoạt  động trên 2 lĩnh vực: sản xuất và kinh doanh phân phối thuốc. Công ty có 154 cán bộ, công nhân lao động, gồm 6 phòng chức năng, 1 nhà máy sản xuất thuốc, 1 chi nhánh tại Hà nội và 9 hiệu thuốc huyện, thị xã, thành phố. Đảng bộ có 3 chi bộ trực thuộc với 39 đảng viên, trên 70 đoàn viên thanh niên và 154 đoàn viên công đoàn… Để xây dựng Đảng bộ vững mạnh, sản xuất kinh doanh hiệu quả, trong nhiều năm qua, Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nghiên cứu, nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bám sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty, góp phần đắc lực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đảng ủy đã tham gia với hội đồng quản trị, ban giám đốc xây dựng Nghị quyết, phát triển chiến lược, lãnh đạo cán bộ thực hiện ổn định phát triển thông lưu phân phối; tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, đưa doanh thu sản xuất chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng doanh thu; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng công ty phát triển bền vững.

 duocpham2

Hội nghị tập huấn phòng cháy chữa cháy cho can bộ, công nhân Công ty

Đặc biệt, đã quan tâm đầu tư, cải tiến nhà xưởng, trang thiết bị sản xuất; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống chất lượng; quan tâm đào tạo cán bộ; tích cực tìm kiếm các nguồn vật liệu đầu vào ổn định, có chất lượng; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm sãn có… Kết quả hoạt động sản xuất sản xuất, kinh doanh được duy trì ổn định, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, thực heienj chế độ với người lao động.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm xây dựng củng cố đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phát huy trí tuệ tập thể. Thực hiện đúng nguyên tắc Điều lệ Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị – xã hội trong đơn vị; quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Trong đó, chú trọng đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác tổ chức và cán bộ có sự đổi mới và đạt được kết quả tích cực.  Tổ chức tốt, có chất lượng việc xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý, phát triển đảng viên được nâng lên. Chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tổng kết thực hiện để kịp thời có những chủ trương, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ.

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, đơn vị đã được tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc của ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Liên đoàn lao động…Đảng bộ Công ty được công nhân Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

duocpham3

Hội thi tay nghề cho công nhân Công ty

Để thực hiện tốt thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng bộ vững mạnh, thời gian tới Đảng ủy Công ty xác định một số nhiệm vụ cụ thể đó là:

Thứ nhất:  Phát huy những thành tích, kết quả đạt được, Đảng bộ Công ty lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty luôn đoàn kết và chủ động trước mọi khó khăn; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, phát triển  khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, không ngừng thi đua lao động sáng tạo, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tích cực tham gia các  phong trào và hoạt động xã hội vì cộng đồng,  phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị  mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Hai là: Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng. Thực hiện có hiệu quả  Nghị quyết Trung ương 4 (XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp… thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định của Trung ương. Giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong cán bộ đảng viên

Ba là: Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt hoạt động của Ban Chấp hành, xây dựng Đảng bộ vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Quan tâm thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, bảo đảm theo tiêu chuẩn, chất lượng và đúng quy trình. Đặc biệt chú ý đến cán bộ, đoàn viên thanh niên trẻ; duy trì và thực hiện tốt chế độ sinh hoạt của cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.  Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ có năng lực và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bốn là: Coi công tác kiểm tra, giám sát việc Chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc và và mỗi đảng viên.

Năm là: Trú trọng xây dựng đoàn thể trong vững mạnh, tạo mọi điều kiện cho các đoàn thể hoạt động, điều đó góp phần xây dựng uy tín, niềm tin, tạo nên sự phát triển bền vững của đơn vị.

Đức Nguyễn