Công văn số 68/CV-TWH, ngày 23/4/2019 của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Đề nghị các đ/c Hội trưởng đăng ký thành viên tham dự Diễn đàn gửi về Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trước ngày 17/5/2019

no-thumb

Tin liên quan