Công văn số 3802-CV/BKTTW, ngày 10/9/2019 của Ban Kinh tế Trung ương V/v phối hợp thông tin về Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Sunmit2019

no-thumb