Công ty TNHH chế biến chè Hữu Hảo

Xã Lương Thịnh – Huyện Trấn Yên .

0293.713.289.