Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình

Tổ 05 – TT Yên Bình – Huyện Yên Bình .

0293886296.