Công ty cổ phần Chè Nghĩa Lộ

TT nông trường Nghĩa Lộ – Huyện Văn Chấn .

0293874744.