Chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021.

Nội dung chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 gồm: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Hoạt động xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư; Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách tiềm năng và cơ hội đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; Hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai các dự án sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tổ chức các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các sở, ban, ngành, địa phương bám sát các mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể được giao, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch hành động về nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Triển khai bám sát các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư quy định tại Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, phí, lệ phí, điều kiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cấp, các ngành.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục cản trở việc đầu tư, cản trở hoạt động của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và thu hút các nhà đầu tư;

Tập trung thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực chủ yếu như: Nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và du lịch, dịch vụ, đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp.

Phát triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp hiện có và các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch để thu hút thêm các nhà đầu tư vào lấp đầy các khu công nghiệp.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức xúc tiến đầu tư và hình thức các tài liệu xúc tiến đầu tư.

Thông qua các cơ quan, tổ chức xúc tiến đầu tư của Trung ương để tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh và cơ hội đầu tư của tỉnh, quảng bá các ấn phẩm, tài liệu và dự án mời gọi đầu tư.

Duy trì gặp gỡ, đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm trợ giúp và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư và các vấn đề nhà đầu tư quan tâm, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái