Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 – 2030

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch 207/KH-UBND thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030.
Trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu 50% số doanh nghiệp được tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng.

Mục tiêu trong giai đoạn 2021 – 2025 là tổ chức đào tạo, tập huấn cho trên 1.000 cán bộ, công chức thuộc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, các đơn vị cơ sở và doanh nghiệp; đào tạo cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 10 chuyên gia, cán bộ tư vấn, đánh giá về năng suất và chất lượng hình thành mạng lưới chuyên gia nòng cốt hoạt động chuyên sâu, chuyên nghiệp từ tỉnh đến cơ sở. 50 % số doanh nghiệp được tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng.

Tăng 5 – 10% tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm. Số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) như: HTQLCL ISO 9001; HTQL môi trường ISO 14001; HTQL an toàn thực phẩm ISO 22000, … cấp cho doanh nghiệp tăng ít nhất 5 % so với giai đoạn 2011 – 2020.

Giai đoạn 2026 – 2030, đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 20 chuyên gia năng suất chất lượng tại các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp; 100 % số doanh nghiệp được tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng.

Để đạt được mục tiêu trên thì các giải pháp bao gồm: tổ chức đào tạo, tập huấn tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn về năng suất chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật…

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh