Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2021

Không tăng lương tối thiểu vùng so với năm 2020; dừng phát hành thẻ từ ATM, thay bằng thẻ chip; chính sách với viên chức đơn vị sự nghiệp công chuyển đổi dôi dư… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2021.