Chi cục DS – KHHGĐ, Yên Bái – Mua sắm thiết bị phục vụ công tác

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị :Chi cục Dân số và kế hoạch hoá gia đình tỉnh Yên Bái

Điện thoại/Fax/E-mail:029 3852590/029 3852590/loandsyb@gmai.com

2. Tên dự án : Mua sắm tài sản phục vụ công tác

3. Tên chủ đầu tư:Chi cục Dân số và kế hoạch hoá gia đình tỉnh Yên Bái

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng : Mua sắm tài sản phục vụ công tác

B. Nội dung thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA SẮM PHỤC VỤ CÔNG TÁC

– Tên Bên mời thầu: Chi cục Dân số và kế hoạch hoá gia đình tỉnh Yên Bái

– Tên gói thầu: Mua sắm hàng hoá phục vụ công tác

– Tên dự án:  Mua sắm hàng hoá phục vụ công tác

– Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia dân số – kế hoạch hoá gia đình

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 20 tháng 12 năm 2012đến ngày 25 tháng 12 năm 2012(trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Trụ sở Chi cục Dân số và kế hoạch hoá gia đình tỉnh Yên báo, km 5, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Yên Bái, Điện thoại: 0293852590, Fax: 0293852590

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 16giờ30, ngày 29 tháng 12 năm 2012  tại  Trụ sở Chi cục Dân số và kế hoạch hoá gia đình tỉnh Yên Bái .