Chi bộ Công ty TNHH Hoà Bình học tập và làm theo lời Bác “Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”

Chi bộ Công ty TNHH Hoà Bình là cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh gồm có  33 đảng viên với nhiệm vụ chính trị là kinh doanh Xe máy, phụ tùng, dịch vụ và vật liệu xây dựng. Hiện nay Công ty có tổng số 14 Trung tâm, cửa hàng gồm 9 cửa hàng xe máy và 5 Trung tâm  vật liệu xây dựng với trên 200 người lao động trên địa bàn Thành phố và các huyện thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng tại Lễ ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác tại chi bộ Công ty TNHHH Hòa Bình

Đồng chí Bùi Thị Sửu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty cho biết: Trong những năm qua, cùng với việc quan tâm tới công tác xây dựng đảng và sản xuất kinh doanh, Chi bộ đã luôn quan tâm tới thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và luôn coi đây là phương châm hành động cũng như tiêu chí để xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, chính vì vậy, hằng năm, chi bộ đã luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước như: nộp đúng, nộp đủ thuế, bảo hiểm cho người lao động; thực hiện nghiêm túc các quy định, chuẩn mực về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn vệ sinh lao động.

Cùng với đó, Công ty đã luôn thực hiện và đảm bảo tốt các chế độ chính sách cho người lao động như thanh toán tiền ốm đau, thai sản, nghỉ lễ, nghỉ tết,…đảm bảo việc làm ổn định với thu nhập ngày càng tăng cho người lao động, đến nay, thu nhập bình quân của người lao động trên 7 triệu đồng/ người/ tháng; quan tâm đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; kịp thời khen thưởng xứng đáng kịp thời cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, trong lao động, học tập, công tác và trong sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Hằng năm, đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới… do các cấp, các ngành và địa phương phát động như: Hưởng ứng Quỹ “Tấm lòng vàng”, “vì nữ công nhân lao động nghèo”, “ngày vì người nghèo” “Tết sum vầy”, “Quỹ khuyến học”…. thăm hỏi tặng quà cho gia đình cán bộ công nhân trong cơ quan đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho nữ công nhân lao động nhân dịp 8/3, 20/10 và các cháu thiếu niên nhi đồng, các cháu học sinh giỏi nhân ngày 1/6, tết trung thu. Trợ cấp thường xuyên cho 1 gia đình là hộ nghèo của phường Nguyễn Phúc 500.000đ/ tháng. Qua thực hiện tốt nội dung thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp  đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp.

Lễ ký cám kết thực hiện mô tiên tiến “Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ”  theo Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày  của Bộ Chính trị  tại chi bộ Công ty TNHH Hòa Bình

Đồng chí Nguyễn Trương Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh tại Yên Bái cho biết: Nhằm cụ thể hoá  việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác  gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp,  Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh tổ chức ra mắt và ký cam kết Thực hiện mô hình  tiên tiến “Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ”  theo Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày  của Bộ Chính trị  tại chi bộ Công ty TNHH Hòa Bình. Việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một trong những quy định bắt buộc trong Luật doanh nghiệp cũng như tiêu chí để đánh gia một doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Khối thăm cơ sở kinh doanh của Chi bộ Công ty TNHH Hòa Bình

Để mô hình thi đua thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các mô hình điển hình tiến trong việc làm theo Bác nói chung hiệu quả, thiết thực,  Đảng ủy Công ty đã xác định một số nhiệm vụ đó là:

Một là: Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và mỗi đảng viên và người lao động trong Đảng bộ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, doanh nghiệp; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể khối. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Hai là: Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 46 – KH/ĐU, ngày 02/4/2021 của Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về xây dựng, nhận rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021- 2025, trên cơ sở kế hoạch và hướng dẫn của Đảng uỷ, các cấp ủy, đoàn thể, chủ động phát hiện, lựa chọn, xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu kế hoạch chỉ đạo của Đảng uỷ khối; kịp thời biểu dương, tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm, chỉ đạo nhân rộng tại các đơn vị và trong toàn Đảng bộ.

Ba là: Trên cơ sở việc tổ chức điểm ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Chi bộ Công ty TNHH Hòa Bình, Đảng bộ Công ty sẽ lựa chọn những mô hình mới, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp để tổ chức ra mắt và triển khai tới cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị tham gia thực hiện.

Bốn là: Viêc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong  Đảng bộ công ty phải được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và các đoàn thể, sự đồng thuận cao của lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động. Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, thành tích.

Năm là: Trong quá trình xây dựng các gương điển hình tiên tiến phải bám sát tình hình thực tế của từng đơn vị và cá nhân; thường xuyên tổ chức củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình đã được lựa chọn; thường xuyên quan tâm theo dõi sát sao trong các hoạt động bồi dưỡng điển hình, công tác tuyên truyền nhân rộng trong khối. Tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng xây dựng điển hình; quan tâm theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những mô hình mới trong các phong trào thi đua, những vấn đề nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, doanh nghiệp.

Ngọc Khánh