Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2017

(Chinhphu.vn) – Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH; hạn mức trả tiền bảo hiểm; cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân;… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2017. Ảnh minh họa Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng Có hiệu lực từ 1/8/2017, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày Chi tiết »

Những điểm mới về thuế XNK có hiệu lực từ tháng 9

(Chinhphu.vn) – Từ ngày 1/9, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực thi hành. Với nhiều điểm mới, sửa đổi theo hướng tiến bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, Luật 2016 được kỳ vọng sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực, thúc đẩy kinh tế phát triển. Bảo hộ hợp lý sản Chi tiết »

Luật điện lực

QUỐC HỘI   Luật số : 28/2004/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 6 (Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 03 tháng 12 năm 2004)   LUẬT  Điện lực   Căn cứ Chi tiết »

Luật đấu thầu

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013   LUẬT ĐẤU THẦU   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đấu thầu. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Chi tiết »

Luật đất đai

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013   LUẬT ĐẤT ĐAI   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai,   Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Chi tiết »

Luật xây dựng

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 50/2014/QH13     LUẬT Xây dựng   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Xây dựng. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật Chi tiết »

Luật thanh tra

QUỐC HỘI _______ Luật số: 56/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________     LUẬT THANH TRA   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội Chi tiết »

Luật thương mại

QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 36/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005   LUẬT Thương mại   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số Chi tiết »

Luật Doanh nghiệp

QUỐC HỘI —————– Luật số: 68/2014/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                        —————————–     LUẬT DOANH NGHIỆP   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Chi tiết »